About...
Werkwijze
Recupel
Verkoopsvoorwaarden
Verkoopsvoorwaarden
Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:

Prijzen en offertes:
Alle bestellingen worden vooraf betaald. Betalingen dienen binnen te zijn 24u voor de afhaaldag.
Alle prijzen zijn gebaseerd op voorafbetaling. De BTW (21%) en Recupel zijn reeds inbegrepen.
Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.
De opgegeven prijzen zijn steeds deze geldig op het moment van aanbieding op de site en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst. In de opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma's, kopiëren van gegevens vanaf andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software enz...
Offertes zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt.

Produkten:
Gekochte goederen worden NIET teruggenomen.
De eigenschappen van de geleverde produkten komen steeds minimum overeen met hetgeen beschreven is.
De klant is verondersteld ervan op de hoogte te zijn of bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op zijn of haar systeem.
Vraag inlichtingen per e-mail indien u twijfelt, naderhand kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.

Betalingen:
Alle betalingen dienen te gebeuren op rekening van Santelé Kurt en dit binnen de 5 werkdagen na bestellingen. Bij niet betalen binnen deze termijn is de leveringstermijn NIET meer gegarandeerd. Wanneer na 15 dagen, te beginnen vanaf de datum van bestelling, de betaling nog niet binnen is, zal een administratieve kost van 20 euro in rekening gebracht worden, de nog te voldoen factuur blijft inbaar op de klant. De klant behoudt zich het recht om zijn bestelling te annuleren binnen de 2 werkdagen volgende op de dag van zijn of haar bestelling.

Garantie:
De garantie wordt STEEDS verstrekt door de fabrikant. Naargelang het artikel kunnen de voorwaarden en de duur van de garantie verschillen. Alle goederen die voor deze garantie in aanmerking komen, dienen door ons aan de fabrikant of invoerder opgestuurd te worden voor herstelling of omruiling. De administratie- en transportkosten hiervoor zijn inbegrepen in de garantie. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, diskettes, CD's, kabels). De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij 'normaal' gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, enz...) vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie. Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek omtrent de oorzaak van het eventueel defect. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:
- Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
- Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geďnstalleerde software of CMOS-setup.
- Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
- Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade)
- Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.
- Schade veroorzaakt door virusinfectie.
- Apparatuur waarvan het zegel werd verbroken of het serienummer onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.

Onderdelen die de klant zelf monteert, maar die niet correct zouden werken kunnen door ons steeds nagezien worden. Blijken ze niet defect, dan dienen montage- of bestekkosten betaald te worden. Anders gelden de garantievoorwaarden. Santelé Kurt ontkent iedere verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant tengevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie) hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, brandschade e.d.

Klachten:
Eventuele klachten of duidelijk zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, daarna kan Santelé Kurt niet meer in gebreke worden gesteld. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.
 
  © Get Connected 2005-2007